• objednavky@1er.sk
  • +421 917 236 904
Všeobecné obchodné podmienky
(ďalej len „VOP“)
 
I. Všeobecné ustanovenia
1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.1er.sk je spoločnosť 
Premier Wines & Spirits Slovakia s. r. o.
Sídlo: Púchovská 12, 831 06 Bratislava 
IČO: 47 825 006
IČ DPH: SK2024122408
Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 99809/B
Číslo účtu: 2922914705/1100
e-mail: objednavky@1er.sk
tel. kontakt-objednávky: +421 917 236 904
tel. kontakt–reklamácie a sťažnosti: +421 917 236 904
adresa skladu: Púchovská 12, 831 06 Bratislava
(ďalej len „Predávajúci“)
 
2. VOP upravujú práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu Predávajúceho.
 
II. Kupujúci
1. Kupujúcim je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku v zmysle VOP.
 
2. Kupujúcim môže byť:
a) fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len „spotrebiteľ“),
b) právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ. 
 
3. V prípade pochybností o veku Kupujúceho, je Kupujúci povinný preukázať Predávajúcemu alebo kuriérovi (doručovateľovi tovaru), že dosiahol vek 18 rokov, inak je Predávajúci alebo kuriér (doručovateľ tovaru) povinný odoprieť dodanie tovaru.
 
4. Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ môžu objednávať z internetového obchodu tovar, ktorý je v zmysle zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“) spotrebiteľským balením liehu (napr. liehoviny, destiláty atď.)
a) na vlastnú spotrebu ako konečný spotrebiteľ
b) na ďalší predaj (napr. maloobchod, gastroprevádzky atď.), pričom musí mať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu vydané podľa § 54 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z., ktorého číslo uvedie v objednávke.
 
III. Objednávka
1. Tovar je možné objednať prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho, po vyplnení registračného formulára a odoslaní elektronickej objednávky (ďalej len „objednávka“).
 
2. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Predmetom tohto návrhu je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného Kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v predmetnej objednávke.
 
3. Odoslaním objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi bez výhrad súhlasí. 
 
4. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom berie na vedomie a potvrdzuje, že všetky predzmluvné informácie týkajúce sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok mu boli sprístupnené prostredníctvom VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, a boli mu pred uzavretím kúpnej zmluvy sprístupnené prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho.
5. Kúpna zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim je uzavretá v okamihu záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) odoslanej Kupujúcemu. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému sa nepovažuje za potvrdenie objednávky predávajúcim.
6. V prípade, že objednaný tovar nie je dostupný, Predávajúci o tom informuje Kupujúceho a objednávku potvrdí alebo odmietne až po súhlase kupujúceho. 
 
IV. Cena
1. Všetky ceny uvádzané na stránke internetového obchodu sú uvádzané podľa voľby vrátane DPH ako aj bez DPH, v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase vytvorenia objednávky. 
2. Cena tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane z alkoholických nápojov je uvádzaná vrátane spotrebnej dane.
3. Na každú expedovanú objednávku  je vystavený daňový doklad – faktúra,  ktorá je odovzdaná spolu s tovarom.
 
V. Platobné podmienky:
1. Kúpnu cenu za tovar je možné zaplatiť:
a) platba v hotovosti a platobnou kartou v prípade osobného odberu na adrese predávajúceho  Púchovská 12, 831 06 Bratislava Predávajúceho v čase 8:00 – 17:00 hodín,
b)  dobierkou pri dodaní tovaru poštou alebo kuriérom,
c) bankovým prevodom na základe predfaktúry,
d) platba kartou cez web rozhranie.
2. Všetky spôsoby úhrady možno vybrať pred výberom dopravy.
3. Kúpna cena je splatná najneskôr pri dodaní tovaru Kupujúcemu, pričom jej úplne zaplatenie je podmienkou pre vydanie tovaru Kupujúcemu a prechodu vlastníckeho práva k tovaru z Predávajúceho na Kupujúceho. Ak Kupujúci kúpnu cenu nezaplatí, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
4. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
5. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na dodanie tovaru, ktoré znáša Kupujúci, pričom na ich splatnosť a spôsob platenia sa primerane použijú ustanovenia o splatnosti kúpnej ceny, t.j. celkovú cenu tvorí kúpna cena tovaru a náklady za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky. Kupujúci je povinný nahradiť náklady na dodanie tovaru aj vtedy, ak odmietne prevziať riadne objednaný a doručený tovar, ktorý nemá žiadne závady. Pri hodnote nákupu nad 100€ bez DPH je pre Kupujúceho doprava tovaru zdarma (náklady na dopravu tovaru Kupujúcemu platí Predávajúci).
 
VI. Dodacie podmienky
1. Tovar, ktorý je skladom, je expedovaný do druhého dňa od potvrdenia objednávky Predávajúcim. Ak objednaný tovar nie je skladom, oznámi Predávajúci Kupujúcemu termín expedície prostredníctvom e-mailu.
2.  Tovar je Kupujúcemu doručený podľa jeho voľby jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) Osobným prevzatím tovaru v sklade Predávajúceho na adrese Púchovská 12, 831 06 Bratislava, v pracovné dni v čase 8:00 – 17:00 hodín, 
b) dodanie prostredníctvom kuriérskej služby, pričom cena dopravy je 5€ bez DPH, pokiaľ neplatí článok V. odstavec 5
3. Ak Kupujúci neprevezme tovar, ktorý mu Predávajúci riadne doručuje prostredníctvom kuriéra, tovar bude ponechaný v sídle Predávajúceho na adrese Púchovská 12, 831 06 Bratislava a Kupujúci ho bude môcť osobne prevziať v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 17:00 hodín.
 
VII. Reklamácia objednávky
1. Pri prebraní tovaru si Kupujúci skontroluje počet jednotlivých tovarových položiek a prípadné fyzické poškodenie tovaru. V prípade chýbajúceho tovaru alebo akéhokoľvek poškodenia Kupujúci spíše s  Pracovníkom predávajúceho alebo kuriérskej služby záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru a tovar nepreberie.
2. Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení tovaru Kupujúcemu, za rozdiely zistené po prebratí objednávky predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.
3. Reklamácia musí byť uplatnená osobne v sídle spoločnosti Premier Wines & Spirits Slovakia s. r. o., Púchovská 12, 831 06 Bratislava alebo písomne na e-mailovej adrese alebo adrese sídla predávajúceho. Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z  § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
4. Reklamácia tovaru  preukázateľne zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu www.1er.sk, bude riešená po dohode s kupujúcim: 
a) výmenou za tovar nový, 
b) vrátením peňazí. 
5. Na potraviny je poskytovaná záručná doba zhodná s dátumom minimálnej trvanlivosti  uvedenom na obale. 
 
VII. Storno objednávky:
Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou a to písomne na e-mailovej adrese objednavky@1er.sk alebo na telefónnom čísle uvedenom v záhlaví týchto VOP. O expedícii tovaru je Kupujúci informovaný e-mailom.
 
VIII. Odstúpenie od zmluvy
1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:
a) ak kupujúci pre účely kúpy tovaru alebo potvrdenia prevzatia tovaru nepredloží potrebné doklady, prípadne predloží neplatné alebo akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady, 
b) po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať a tento tovar neprevzal,
c) z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky kupujúceho alebo z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, 
d) v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene.
2. Ak predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.
3. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je oprávnený písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy len v prípade, ak predávajúci nesplnil podmienky dodania tovaru podľa kúpnej zmluvy uzavretej v súlade s týmito VOP.
4. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je v zmysle zákona č. 102/2014 z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
e) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
7. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Zákazník povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením na e-mailovej adrese objednavky@1er.sk, alebo na adrese sídla spoločnosti Premier Wines & Spirits Slovakia s. r. o., Púchovská 12, 831 06 Bratislava. Na tento účel Kupujúci môže použiť vzorový Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol spolu s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a týmito VOP doručený ako príloha k potvrdeniu Objednávky Predávajúcim. 
8. Po doručení odstúpenia od zmluvy, t.j. po vyplnení vzorového formulára a odoslaní tovaru na adresu sídla spoločnosti bude kupujúcemu vrátená kúpna cena. Odstúpenie od zmluvy zakladá povinnosť  v 14-dňovej lehote vrátiť tovar v rovnakom stave ako pri kúpe (nepoškodený, nerozbalený a úplný). Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia. 
9. Pri odstúpení od zmluvy berie Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom na vedomie, že znáša náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.
10. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; 
11. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
12. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa predošlého odseku rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 
IX. Orgán dozoru
1. Orgánmi úradnej kontroly potravín sú regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava-mesto, polianky a regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
2. Všeobecným orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07  Bratislava 27
 
X. Ochrana osobných údajov
1. Predávajúci týmto Kupujúcemu v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) oznamuje, že informácie poskytnuté Kupujúcim s ohľadom na § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov prostredníctvom registračného a objednávkového formulára v rozsahu -  meno, priezvisko, adresa, fakturačná adresa, telefonický kontakt a emailová adresa (ďalej len ako „osobné údaje“) slúžia Predávajúcemu výlučne na účely dodania požadovaného tovaru a na jeho fakturáciu. 
2. Predávajúci týmto Kupujúceho informuje, že osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne Predávajúcim, Sprostredkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a to: Ž&H.
3. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov Kupujúci udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla Predávajúceho.
4. Kupujúci týmto zároveň berie na vedomie, že bol Predávajúcim poučený o právach, ktoré Kupujúcemu vyplývajú najmä z ustanovenia § 28 zákona o ochrane osobných údajov:
a) Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať potvrdenia a informácie týkajúce sa spracúvania jeho osobných údajoch ako aj právo vyžadovať opravu, likvidáciu a blokovanie jeho osobných údajov, a to spôsobmi, ktoré mu vyplývajú z § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. 
b) Právo Kupujúceho podľa odseku 1 písm. e) a f) zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
c) Kupujúci má na základe písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu, využívaniu a poskytovaniu jeho osobných údajov za podmienok upravených v § 28 ods. 3 až 5 zákona o ochrane osobných údajov.
d) Spôsoby uplatnenia práva Kupujúceho sú upravené v § 28 ods. 6 zákona o ochrane osobných údajov.
e) Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 
f) Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
g) Ak Kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba. 
5. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje Kupujúceho spracúva v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.
 
XI. Záverečné ustanovenia
1. Na práva a povinnosti, týmito VOP neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. 
 
2. Kupujúci má právo zmeniť tieto VOP. Zmeny týchto VOP budú platné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke internetového obchodu www.1er.sk. 

Prílohy:
1. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
2. Formulár na odstúpenie od zmluvy

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2016